Cover image

Vincentinské lidové misie v Pitíně

Obrázek článku

Jedinému Bohu čest a sláva! Těmito slovy začaly lidové misie ve farnosti Pitín u Uherského Brodu. Není to jenom zbožná fráze. Pro zdejší farnost mají tato slova zvlášť důležitý význam, protože byla biskupským heslem jejich rodáka, který se stal olomouckým arcibiskupem. Je řeč o arcibiskupovi Mons. Josefu Karlu Matochovi, který se narodil právě v Pitíně a také zde jenom několik metrů od vchodu do kostela se nachází i jeho hrob. Letos si jeho rodáci připomínají 130 let od jeho narození. Lidové misie jsou vždy důležitým momentem pro farnost, ve které probíhají, ale začátek pitínských misií byl doprovázen událostí, která má historický význam nejenom pro zdejší farnost, ale pro celou Českou republiku. Proč? Protože právě v den, kdy začínaly lidové misie, přiváželi do Prahy ostatky kardinála Berana. A navíc, byl to právě kardinál Beran, který vysvětil Karla Josefa Matochu za biskupa. Nejenom touto událostí nám Pán Bůh prokazoval své požehnání, ale i skrze nádherné počasí a pohled na Bílé Karpaty, které se ukazovaly v celé své kráse. Lidové misie probíhaly od 20. 4. – 29. 4. 2018. Program misií probíhal ve farním kostele v Pitíně, ale i ve filiálních kostelích v Šanově a Hostětíně. Každý den jsme měli program zaměřený na jinou skupinu. Pro seniory, děti, mládež, manžele. Vzpomínku na arcibiskupa Karla Josefa Matochu jsme si připomněli ve čtvrtek, kdy jsme se sešli u jeho hrobu, prečetli si jeho životopis a pak od jeho hrobu začala „cesta světla“, která pak skončila u jeho rodného domu. Co to vlastně je? Cesta světla je pobožnost na způsob 14 zastavení, kde se už nemluví o setkání se s trpícím Kristem, ale právě naopak je to setkání se ze zmrtvýchvstalým Ježíšem a zamyšlením. V pátek k nám přijeli bohoslovci Misijní společnosti z Bratislavy. Misií se účastnil i P. František Honíšek CM, který vypomáhal při udělování svátosti smíření. Lidové misie jsme ukončili v neděli požehnáním Misijního kříže, ale definitívní závěr misií probíhal na Pitínských Pasekách v katastru obce Žítková, kde ve 14:00 byla mše svatá ke cti sv. Jiří, obětovaná za všechny, co během půstu vyhráli boj nad drakem alkoholismu. Na závěr mše probíhalo požehnání luk, pastvin i koní. Pitínský pan farář taky přijel na koni a dostal požehnání pro toto zvíře, ale i pro jeho zálibu jízdy na koni. Děkujeme Bohu za tento milostivý čas. Děkuji panu faráři za pozvání na lidové misie i za společenství, které s námi vytvářel, všem, kteří se zapojili do přípravy i průběhu misií, mým spolupracovníkům, zvlášť o. Pavlovi Kavcovi CM, který tam byl celou dobu trvání misií. Děkuji i vám, kteří se za nás modlíte a chci na závěr poděkovat Jedinému Bohu za ty veliké osobnosti našich dějin, které i v těžkých časech dokázaly zůstat věrné a tak odevzdaly další generaci světlo víry. Ať za všechno je Jedinému Bohu čest a sláva.