Cover image

Obnova lidových misií – farnost Bystré v Orlických horách

Bůh tak miloval svět, že dal svého Jednorozeného Syna. Na tuto velikost Boží poukazovalo evangelium 4. neděle postní. V neděli radosti – jak se 4. neděle postní nazývá, bylo ukončení obnovy lidových misií ve farnosti Bystré v Orlických horách. Myšlenka z evangelia mluví o tom, že Bůh dal všechno, ale výsledek není až tak adekvátní, že by se mu rovnocenně vrátil. Z toho vyplývá, že Bůh koná nezištně, nehledí na výsledek. Duchovní práce je častokrát náročná, protože člověk ten výsledek nemusí hned vidět. Někdy přichází až po letech. Já mohu říct, že Pán Bůh mě má rád. Proč? Já jsem se o nějakých výsledcích dověděl už dřív J. Po nedělní mši svaté bylo posezení na faře, kde pan farář Jenda Barborka vyjmenoval, co všechno se povedlo za ten rok od ukončení lidových misií udělat. A nebylo toho málo. Doufám, že i obnova lidových misií přispěje k pokračování v začatém růstu. Obnova začala 7. 3. a trvala do 11. 3. 2018. Jelikož farnost Bystré je dost veliká, program neprobíhal jenom ve farním kostele, ale i v okolních vesnicích (Deštné, Olešnice v Orl. horách, Ohnišov a Dobřany). Nejčastěji program začínal sv. zpovědí, pak mše svatá a nějaká přednáška (O stárnutí, o mariánských zjeveních, o modlitbě) a pak večerním programem v Bystrém. Hned na začátku obnovy byla mše svatá s pomazáním nemocných a následném posezení pro seniory v Hospodě, kde po přednášce o. Pavla Kavce CM vystoupili mladí se svým programem a zpestřili tuto chvíli. Ve čtvrtek byla ekumenická pobožnost v Eladě – v modlitebně církve českobratrské v Bystrém. Této pobožnosti předcházelo setkání u kamene smíření, který je takovým symbolem s prosbou o odpuštění a zároveň snahou o budování dobrých vztahů mezi křesťanskými církvemi. Tento kámen je památkou na cestu smíření, která se konala před rokem během lidových misií. Po duchovním slovu v Eladě následovalo příjemné společné posezení. V pátek po mši byla přednáška pro ženy a pak film: Chatrč. V pátek večer na podnět farní rady začala 24 hodinová adorace tzv. „24 hodin pro Pána“. V sobotu ráno bylo setkáni s ministranty a jelikož i kněží si rádi zahrají, tak se protáhlo až do oběda J Ve 14:00 hod. zamyšlení pro manžele, které mělo vyprovokovat k znovu zaangažování se pro budování a prohlubování jejich manželství. A jak už to bývá, večer patřil mladým. Zdejší pán farář je kaplanem pro mládež Rychnovského vikariátu a tak mladí přijeli na tuto akci. Večer mladých začal mší svatou, pak společné posezení, hry a ve 20:00 zamyšlení, které vyústilo do adorace. Zamyšlení bylo na téma: Jak naslouchat Bohu i lidem. Nedělní program skončil „Cestou manželů“ v Rokoli. Chci poděkovat Bohu za obdržené milosti, panu faráři za pozvání a vytvoření společenství, ale i všem věřícím za to, že se nebojí dát Panu Bohu svůj život i čas. Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem zapojili do zdárného průběhu obnovy lidových misií. Děkuji i o. Pavlu Kavcovi, mému spolupracovníku na díle lidových misií. No ještě nekončím J děkuji i vám, kteří nás doprovázíte svými modlitbami. P. Ján Jakubovič CM