Cover image

Lidové misie ve farnostech Loštice a Moravičany (15.9. – 24.9. 2017)

Rok 2017 znamená pro celou vincentskou rodinu velké jubileum v podobě 400. výročí založení Misijní společnosti a prvního misijního kázání sv. Vincence de Paul. Jedním z ovocí tohoto jubilea v našich farnostech Loštice a Moravičany bylo uspořádání lidových misií po více než třištvrtěstoletí od jejich posledního konání. Lidové misie probíhali ve dnech 15. až 24. září 2017 a nesly se v duchu motta: „Bůh otevřel své srdce i pro tebe!“ Byli pozváním k znovuobjevení krásy života s Bohem, příležitostí k prohloubení důvěry mezi lidmi a časem k revizi osobního života.
Pozvání do farnosti přijal misijní tým pestrého složení. Kromě dvou kněží z Misijní společnosti a dvou sester Společnosti dcer křesťanské lásky byl tvořen skupinou mladých lidí z Komunity sv. Egidia a ze společenství vincentských laických misionářů – MiSeVi. Po otevření lidových misií se jejich program odvíjel kolem základních pilířů, jimiž jsou potřeba odpuštění, hřích a milosrdenství, tématu proč být křesťanem, Eucharistie, a pozvání ke generální svaté zpovědi. Radostná zvěst o Boží odpouštějící lásce postupně pronikala mezi všechny skupiny obyvatel – počínaje seniory, rodinami, mládeží, nemocné až po žáky místních základních škol. Právě radostné a hluboké setkání se žáky zanechalo u všech hluboké dojmy, doprovázené spontánními a přátelskými pozdravy od žáků ve městě po zbytek doby konání lidových misí.
Čerpat lásku a odpuštění z otevřeného Božího srdce nemůže nechat člověka chladným ani ve vztahu k bratřím a sestrám kolem. Pán Bůh vydatně zaléval misijní setbu nejenom svými milostmi, no i hojností dešťových kapek v průběhu celých misí. Déšť ani chlad neodradil manžele od prohloubení vzájemných vztahů při tematické Cestě manželů, která vedla ulicemi Loštic, stejně tak jako i věřící, kteří se zúčastnili Cesty smíření. Záměrem té druhé bylo kromě jiného i odprošení za vzájemné křivdy k místním nekatolíkům. Její zastavení se odehrávala na různých významných místech města včetně husitského kostela či místní synagogy s posledním zastavením v Kostele sv. Prokopa. Záměrem misí je oslovení nejenom věřících, ale i nevěřících obyvatel, a proto dobrou příležitostí bylo evangelizační pásmo v Kulturním domě v Lošticích. Bylo tvořeno písněmi, tematickou scénkou, a osobními svědectvími mladých lidí z Komunity sv. Egidia v místním Kulturním domě v Lošticích.
Bohatý program probíhal rovněž v Moravičanech. Srdce tamní farnosti tluče jak v místním kostele sv. Jiří, tak i v prostorách přilehlé fary, která se díky snaze a pomocí ochotných rukou proměňuje v krásný prostor pro setkání a život mládeže. A právě v Moravičanech Ježíšovo milosrdenství ťukalo na dětská srdce při mši sv. s účastí dětí, při setkání s mládeží na faře, stejně jako i u adorace ve stylu Taizé v místním kostele, doprovázené hrou a zpěvem místních Jiřinek. Právě každodenní večerní adorace s eucharistickým požehnáním za zvuků kostelních zvonů v obou farnostech byly příležitostí pro sjednocení rodin u společné modlitby ve svých domovech.
Sám Pán vidí do lidských srdcí a právě On byl iniciátorem tolika zázraků – restartů lidských životů -a znovu vykročení na cestu věrnosti Bohu, u kterých jsme jako kněží mohli asistovat a být toho svědky v průběhu celých misí. A právě tahle zkušenost je potvrzením stálé aktuálnosti a potřeby vincentského povolání ve světě, jako i pozváním pro každého člověka k neustálé obnově a k odhodlanému následování Ježíše, který je Cestou, Pravdou a skutečným Životem.