Cover image

Lidové misie farnost Zdounky

 

9.11. 2018 Zahájení misií vèetnì pøedání farnosti misionáøùm
9.11. 2018 Zahájení misií vèetnì pøedání farnosti misionáøùm
10.11. 2018 Mše svatá a žehnání zázraèného medailonku
10.11. 2018 Promítání filmu „Bùh není mrtev“
11.11. 2018 Misijní mše svatá v Milovicích
11.11. 2018 Misijní promluva pro muže
12.11. 2018 Ranní modlitba Breviáøe s misionáøi
12.11. 2018 Dìkujeme odpouštíme a prosíme na høbitovì za úèasti ÈT
12.11. 2018 Dìkujeme odpouštíme a prosíme na høbitovì za úèasti ÈT
12.11. 2018 Mše svatá – Mùže mne smrt obohatit za úèasti ÈT
13.11. 2018 Stáøí èas na svìdectví – Mše svatá
13.11. 2018 Stáøí èas na svìdectví – Mše svatá
13.11. 2018 Stáøí èas na svìdectví – Mše svatá
13.11. 2018 Stáøí èas na svìdectví – Mše svatá
13.11. 2018 Stáøí èas na svìdectví – Mše svatá
13.11. 2018 Radostné posezení se seniory
13.11. 2018 Radostné posezení se seniory
13.11. 2018 Radostné posezení se seniory
14.11. 2018 Setkání dìtí do 13 let
14.11. 2018 Setkání dìtí do 13 let
14.11. 2018 Mše svatá pro dìti – Malý princ
14.11. 2018 Mše svatá pro dìti – Malý princ
14.11. 2018 Mše svatá pro dìti – Malý princ
14.11. 2018 Mše svatá pro dìti – Malý princ
14.11. 2018 Mše svatá pro dìti – Malý princ
15.11. 2018 Køížová cesta ulicemi Zdounek
15.11. 2018 Køížová cesta ulicemi Zdounek
15.11. 2018 Køížová cesta ulicemi Zdounek
16.11. 2018 Mše svatá – Pøijmi a daruj odpuštìní
16.11. 2018 Mše svatá – Pøijmi a daruj odpuštìní
16.11. 2018 Adorace na zpùsob Taizé s individuálním požehnáním
16.11. 2018 Adorace na zpùsob Taizé s individuálním požehnáním
17.11. 2018 Setkání ministrantù
17.11. 2018 Setkání ministrantù
17.11. 2018 Povolání k manželství II
17.11. 2018 Mše svatá s obnovou manželských slibù
17.11. 2018 Mše svatá s obnovou manželských slibù
17.11. 2018 Mše svatá s obnovou manželských slibù
17.11. 2018 Mše svatá s obnovou manželských slibù