Cover image

Vincentské lidové misie ve farnosti Přibyslav

„Po sv. zpovědi se moje srdce naplnilo pokojem.“

(svědectví jednoho farníka).

V posledních dnech před ukončením roku milosrdenství se uskutečnily lidové misie ve farnosti Přibyslav. Zkušenost, která se opakuje, zkušenost, která potvrzuje slova Pána Ježíše: „Komu odpustíte, bude odpuštěno“. Ježíš dává své odpuštění, které je spojeno s jedním darem: pokojem. Je těžké se zpovídat, vyznávat někomu pravdu o tom jaký/jaká jsem, ale o to víc musíme přehodnotit svůj postoj ke sv. zpovědi. Když věřím, že Bůh chce být mým Otcem, tak věřím i v to, že chce moje dobro. Proto Ježíš ustanovil svátost smíření. Pro naše dobro, ne kvůli tomu, aby se radoval z toho, že se ve zpovědnici trápíme. Rozhřešením dostáváme definitivní jistotu, že Bůh nám odpustil. Komu odpustíte, bude odpuštěno (porov. Jn 20,23). Tuto moc dal Ježíš apoštolům a oni, vkládáním rukou a modlitbou, svým nástupcům. To, o co šlo papeži Františkovi v roce milosrdenství, byla milost možnosti začít nanovo. Bůh mi odpustil, už nežiji ve výčitkách svědomí, ale odložím balvan, který mně tížil a kráčím ve svobodě. Nezaměřuji se na to, co jsem ve svém životě pokazil, ale zaměřuji se na přítomnost, na to, co dobrého mohu vykonat.

Vnesením kříže a relikvie sv. Vincence de Paul do farního kostela v neděli 6. 11. se konalo slavnostní zahájení misii. Tomuto aktu předcházelo v sobotu roznášení misijních pozvánek. Každý den byl program pro jinou skupinu. Snažili jsme se o duchovní, ale i o lidské povzbuzení. Společně jsme prožili setkání nad Božím slovem, v úterý večer radostné posezení se seniory, ve středu a sobotu setkání pro manžele. Abychom mohli obsáhnout větší skupinu lidí, tak jsme se rozdělili. S. Margita vyučovala náboženství a pomáhala s přípravou na divadlo o Zázračné Medailce, s. Dominika se věnovala návštěvám těch, kteří už do kostela pro svůj věk nebo zdravotní problémy nemůžou chodit. P. Kristián vysluhoval svátosti nemocným lidem v jejich domácnostech a svátost smíření před i po mši svaté. Já jsem se zaměřil na přednášky, které se konaly na faře, na mši svatou i svátost smíření. Ve čtvrtek nás přijel povzbudit a zároveň se zapojil do programu náš spolubratr P. Jan Janček, CM. No a posledním, kdo se aktivně zapojil do těchto lidových misií, byli naši bohoslovci z Bratislavy, kteří mněli přednášky pro mladé a ministranty. V neděli 13. 11. bylo slavnostní ukončení misií, požehnání misijního kříže a společné agapé na faře.

Děkuji především panu faráři vdp. Pavlovi Sandtnerovi za pozvání a pomoc při realizaci lidových misií a také těm, kteří nám v jejich průběhu pomáhali a starali se o jejich řádný chod. Děkuji těm, kteří neváhali a využili možnost něco změnit na svém životě. Nemohu zapomenout poděkovat i za modlitební zázemí, které je pro celou misijní činnost velice důležité. Prosím, pamatujte v modlitbách na naši další akci, kterou je duchovní obnova ve farnosti Moravany a Ořechov u Brna, kterou začínáme 8. 12. 2016.

Ať je Bohu dík a chvála za vše!

P. Ján Jakubovič, CM