Cover image

Lidové misie – Vlachovice – Vrbětice

Obrázek článku

Bůh je ten, který neustále prokazuje svou lásku a pořád nás dokáže překvapovat. Proč? Víte, vždy když se začínají lidové misie, tak začínám s takovou obavou jak to dopadne, jestli budou lidi povzbuzeni, jestli to zvládneme. S takovými pocity jsem začínal lidové misie ve farnosti Vlachovice. K mému velkému překvapení jsem si během misií odpočinul a načerpal nové duchovní síly. Snad tam nebyla práce? To ne, práce bylo hodně, ale samotný ten nádherný valašský kraj, ty zelené lesy na horách působily jako takové Boží pohlazení a samozřejmě to, co je nejcennější, je setkání s lidmi, jejichž životní zkušenosti obohacují i druhé. Začněme však od začátku. Na lidové misie do Vlachovic jsme přijeli na žádost zdejšího pana faráře vdp. Františka Cincialy. Musím mu hned na začátku poděkovat, protože toto pozvání bylo projevem důvěry vůči naší Misijní společnosti. Jak sám řekl, lidové misie s vincentiny už dělal počtvrté ve svém životě (Zlín, Holešov, Vyškov a Vlachovice). Misie trvaly od 31. května do 9. června 2019. Lidové misie jsme začali před kostelem u misijního kříže. Proč? Protože tam se farníci naposled (2003) rozloučili s misionáři. Po modlitbě jsme se za zpěvů loretánských litanií přesunuli do kostela.  Pan farář nás přivítal a odevzdal nám klíče od farního kostela. V sobotu bylo 1. června, ale zároveň svátek pro všechny děti, protože byl den dětí, tak jsme po oběde udělali posezení u ohně a zároveň nějaké soutěže pro děti a jejich rodiče, kteří přišli na faru po tom, co skončila přednáška pro manžele. V pondělí jsme navštívili hřbitov a pomodlili sme se za naše zemřelé, zároveň byli farníci vyzváni udělat akt odpuštění k těm, kteří už jsou na věčnosti. Po mši svaté bylo setkání se společenstvím modlitby matek. V pondělí nás navíc navštívil P. Miroslav Vaľko CM, který měl po mši přednášku o Hondurase a v úterý navštívil i základní školu a mluvil k žákům o své zkušenosti s Hondurasu. Úterý bylo věnované seniorům a středa dětem. Ve středu se misijní tým setkal se starosty a místostarosty na území vlachovické farnosti. Ve čtvrtek byl den věnován eucharistii a pátek manželům, kde u večerní mše svaté si manželé obnovili sliby. Sobota se nesla v duchu vigílie Letnic. Večerní mši svatou jsme začali u ohně zapálením velikonoční svíce, pak následovalo čtení v různých jazycích. Během kázání se mluvilo o prvním daru, který dává Ježíš po svém zmrtvýchvstání. O odpuštění. Během mše svaté byly všichni vyzváni, aby nejenom očekávali odpuštění, ale byli ochotni odpuštění i dávat. Po mši svaté bylo setkání s mladými a biřmovanci. V neděli byl na závěr mše svaté požehnán misijní kříž, který má lidové misie připomínat i v dobách, kdy bude touha vrátit se k předchozímu způsobu života nebo opouštět od předsevzetí, které jsme si dali během misií. Chci poděkovat Pánu Bohu za milosti, které nám během misií dal. Děkuji z celého srdce farníkům za jejich otevřenost i příklad, všem, kteří se zapojili do přípravy i průběhu misií. Mým spolupracovníkům P. Františkovi Honíškovi CM, s. Kristíně Zachovalové DKL a našemu kandidátovi Martinovi Zajícovi za jejich nasazení během misií.